O Żydach z Sanoka…

36 sprawiedliwych

Do ocalenia świata, aby zasługiwał ciągle na trwanie, niezbędna jest obecność trzydziestu sześciu sprawiedliwych. Gdyby zabrakło chociażby jednego z nich, stale obecne w życiu zło zyskałoby przewagę nad istniejącym w nim dobrem i świat przestałby istnieć.

Czytaj całość…  

 

Żydzi sanoccy – rekonstrukcja na podstawie Sefer zikaron le-kehilat Sanok we ha-swiwa (Księgi pamięci Sanoka i okolic) – fragmenty pracy magisterskiej napisanej pod kierunkiem dr hab. Shoshany Ronen prof. UW

Liczba sanoczan narodowości żydowskiej w okresie międzywojennym stopniowo wzrastała, zmniejszył się jednak jej udział procentowy w ogólnej liczbie populacji (w 1921 r. spośród 12 261 mieszkańców 5272 – 43% – było Żydami, w latach trzydziestych przypadało ich 5400 na 17 860 mieszkańców, co stanowi tylko 30%). Wspólnotę żydowską charakteryzowały silne podziały społeczne – podczas gdy szesnaście spośród dwudziestu sześciu zakładów przemysłowych oraz 223 nieruchomości miejskie, w tym głównie kamienice i wille oraz większość zabudowań wokół rynku i wzdłuż głównych ulic znajdowały się w posiadaniu zamożnych i szanowanych rodzin żydowskich (jak Kramerowie, Strassbergowie czy Weinerowie), kwartał pomiędzy placem św. Jana, ulicami Sobieskiego i Cerkiewną zajmowało osiedle żydowskiej biedoty, bez dostępu do bieżącej wody i kanalizacji, pozbawione architektonicznego ładu i ogromnie zanieczyszczone.

Czytaj całość...